PRAWO SPÓŁEK

Zapewniamy, opartą na wieloletnim doświadczeniu biznesowym, kompleksową obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego w zakresie:

  • zakładania i rejestracji spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności sporządzania umów oraz aktów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych oraz przygotowywania dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej;
  • łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem niezbędnej w tym celu dokumentacji i umów;
  • tworzenia oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców;
  • doradztwa prawnego w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji;
  • zgłaszania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów wraz z przygotowaniem dokumentacji;
  • podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów lub akcji;
  • przygotowywania dokumentów prawnych i obsługi zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowania wspólników na zgromadzeniach, ustanawiania prokury, powoływania i odwoływanie organów spółki;
  • obsługi procesów likwidacyjnych i upadłościowych.

We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»