DORADZTWO KORPORACYJNE

Oferujemy fachową pomoc prawną w zakresie opracowywania kompleksowych strategii gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych, polegającą między innymi na:

  • doradztwie w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności analizie wewnętrznej struktury spółki oraz stosunków zewnętrznych z podmiotami powiązanymi, koordynowaniu prawnym przepływów kapitałowych pomiędzy spółkami oraz spółkami i ich wspólnikami;
  • sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej i opinii prawnych pod kątem analizy i oceny prawnopodatkowej umów zawieranych w obrocie gospodarczym;
  • doradztwie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowywania najkorzystniejszej podatkowo struktury finansowania działalności;
  • pomocy w zakresie ubiegania się o interpretację prawa podatkowego;
  • opracowywaniu i wdrażaniu programów zgodności prawnej, w szczególności doradztwo w zakresie regulowanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej, oceny działalności przedsiębiorstw pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji;
  • doradztwie związanym z obrotem akcjami lub obligacjami i innymi instrumentami finansowymi, w tym kompleksowej obsłudze prawnej emisji obligacji korporacyjnych;
  • analizie obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji, w tym analizie stanu majątku spółki, jej obciążeń, posiadanych nieruchomości, istotnych ruchomości oraz dóbr niematerialnych.

We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»