Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W czwartek 3 sierpnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w ciekawej sprawie dotyczącej możliwości amortyzacji tzw. dodatniej wartości firmy. Orzeczenie jest prawomocne i zakończyło dość interesujący spór między organami podatkowymi, a jednym z przedsiębiorców w przedmiocie m. in. tego, co należy rozumieć pod pojęciem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy konieczne jest przejęcie wszystkich elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa, aby móc amortyzować wartość dodatnią firmy i czy takie „niepełne” przejęcie niesie za sobą szczególnego rodzaju skutki podatkowe.

Okazuje się, że zgodnie z tezami zawartymi w treści uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, można nabyć przedsiębiorstwo nie przejmując np. środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy należności i nie wyklucza to nabycia przedsiębiorstwa, jak też nie przekreśla możliwości amortyzowania dodatniej wartości firmy.

Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W grupie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się właśnie pozycja „wartość firmy", a jest to tzw. nabyta wartość firmy, którą rozpoznaje w bilansie np. spółka przejmująca inną spółkę. Wartość firmy powstaje, gdy dla kupującego przejmowana firma jest więcej warta, jako całość niż poszczególne jej składniki aktywów z uwagi na np. jej pozycję rynkową, know-how, bazę klientów czy strukturę organizacyjną.

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca chciał nabyć dwa przedsiębiorstwa od wspólników spółek cywilnych. Spółka (przedsiębiorca) miała zapłacić za przedsiębiorstwa więcej, niż wynosiła wartość rynkowa poszczególnych składników. Strony w umowie ustaliły natomiast, że nabywca nie przejmie pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych kupowanych firm ani należności. Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak, że w takim przypadku przedsiębiorca nie kupuje przedsiębiorstw, tylko dwa zespoły składników majątkowych, właśnie z tego powodu, że spółka nie przejęła pieniędzy i należności. Zdaniem organu bez tego nie można prowadzić samodzielnej działalności gospodarczej. Dlatego w interpretacji indywidualnej uznał, że spółka (przedsiębiorca) nie będzie mogła amortyzować dodatniej wartości firmy.

Na powyższą interpretację przedsiębiorca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wygrał sprawę. Organ odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednak oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej. Sądy obu instancji uznały, że zespół składników majątkowych można uznać za przedsiębiorstwo nawet wtedy, gdy wyłączy się z niego pewne elementy wymienione w art. 551 kodeksu cywilnego. Jednakże wyłączenie nie może przekreślać samej istoty przedsiębiorstwa. Przepisy prawa cywilnego dają stronom umowy swobodę w ustalaniu, jakie składniki majątkowe wejdą w skład przedsiębiorstwa. Wyłączenie pewnych elementów nie oznacza od razu, że nie mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, o ile nie uniemożliwia to prowadzenia działalności gospodarczej. Spór z fiskusem zakończył się pomyślnie dla przedsiębiorcy, gdyż Sądy doszły do przekonania, że środki na prowadzenie spółki mogą pochodzić np. z bieżącej działalności firmy czy kredytu, stąd interpretacja podatkowa przedsiębiorcy była słuszna, a spółka (przedsiębiorca) kupująca będzie mogła w takim przypadku amortyzować dodatnią wartość firmy.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»