Sąd polubowny przy Rzeczniku Finansowym

Minęło przeszło już sześć miesięcy od nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, wprowadzającej istotne zmiany w przedmiocie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientami, a podmiotami rynku finansowego.

Czym zatem jest postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym? Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej organu, „Postępowanie polubowne jest formą rozwiązania sporu pomiędzy klientem podmiotu rynku finansowego a tym podmiotem , tj. np. bankiem czy zakładem ubezpieczeń przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – pracownika Biura Rzecznika Finansowego. Dotyczy sporów, których strony nie rozwiązały w ramach przewidzianej przez podmiot procedury reklamacyjnej. Stanowi szybszą i tańszą alternatywę wobec postępowania sądowego. Daje szanse zarówno klientowi jak i instytucji finansowej na aktywny udział w rozwiązaniu swojego sporu przy udziale bezstronnej osoby trzeciej, zamiast poddawać spór pod rozstrzygnięcie organu zewnętrznego - sądu lub arbitra”.

Postępowanie polubowne z założenia ma przyspieszony i odformalizowany charakter, jest również tańsze niż sądowe rozwiązywanie sporu, w którym co do zasady opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Na koszt postępowania polubownego składa się opłata administracyjna w wysokości 50 złotych oraz ewentualne koszty związane z komunikacją, dojazdami czy udziałem profesjonalnego pełnomocnika.

Istotną nowością jest wprowadzenie obowiązkowego udziału podmiotu rynku finansowego. Tak jak to różnie bywało z popularnością i skutecznością polubownego załatwiania sporów (np. w drodze mediacji, arbitrażu), jest to decydująca zmiana, wprowadzająca „nową jakość” do tego rodzaju postępowań. Od 10 stycznia 2017 r., jeśli klient podmiotu finansowego (np. banku, zakładu ubezpieczeń) złoży wniosek o przeprowadzenie postępowania do Rzecznika Finansowego, to podmiot rynku finansowego musi do niego przystąpić. Oczywiście, teoretycznie podmiot rynku finansowego może odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. W takich przypadkach Rzecznik Finansowy może zakończyć postępowanie wydaniem opinii, która może być niekorzystna dla podmiotu rynku finansowego. Opinia taka, co również jest nowością, ma charakter oficjalnego dokumentu i może być w przyszłości wykorzystana przez strony w postępowaniu sądowym. Jak pokazują statystyki, postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym stało się dość popularne (2388 wniosków w 2016 roku), szczególnie w sprawach dotyczących ubezpieczeń (79% wniosków).

Celem postępowania jest dojście stron do porozumienia, co w praktyce oznacza zawarcie ugody. Z ugodą z kolei związana jest zgoda na ustępstwa każdej ze stron. Ale kiedy taka ugoda jest wskazana, a ustępstwa klienta nie idą za daleko? Co zrobić, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia? I co trzeba zrobić, aby w pełni i zrozumiale przedstawić swoje racje oraz skutecznie negocjować warunki? W tej mierze zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Może on zarówno doradzić, jakie kroki podejmować, złożyć wniosek w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego, jak też reprezentować klienta w toczącym się już postępowaniu. Przy czym zaznaczyć trzeba, że zanim pójdziemy do sądu polubownego przy Rzeczniku Finansowym warto wykonać uprzednio inne kroki. Pierwszy to złożenie formalnej reklamacji do podmiotu rynku finansowego na jej postępowanie. Jeśli reklamacja będzie solidnie napisana i umotywowana, może zakończyć się sukcesem. Istnie również możliwość skorzystania ze ścieżki wstępnej w postaci poreklamacyjnego postępowania interwencyjnego, czyli swego rodzaju bezpłatnej interwencji Rzecznika Finansowego w naszej sprawie.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»